Hội Thống kê kiện toàn và phát triển, đóng góp tích cực nâng cao nghiệp vụ thống kê cơ sở Ngành Thống kê Tây Ninh

Thứ ba - 03/11/2015 17:45 87 0

Hội Thống kê  kiện toàn và phát triển, đóng góp tích cực  nâng cao nghiệp vụ thống kê cơ sở Ngành Thống kê Tây Ninh

Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, là tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người làm công tác thống kê trong tỉnh, theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hoạt động của Hội chịu sự quản lý nhà nước của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. Quá trình hoạt động của Hội đã góp phần tích cực nâng cao nghiệp vụ thống kê cơ sở nói riêng, chất lượng thông tin thống kê nói chung cho Ngành Thống kê Tây Ninh

 

Hội nghị Ban chấp hành Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013-2018, thông qua nhiều quyết định quan trọng với định hướng tập trung nâng cao năng lực thống kê cơ sở

 

 

Từ khi thành lập đến nay Hội Thống kê đã tiến hành 2 kỳ Đại hội hội viên, lần thứ 1 vào năm 2007 và lần thứ 2 vào năm 2013. Những năm đầu hoạt động, hầu hết các hội viên là cán bộ công chức thuộc ngành Thống kê, làm việc ở cơ quan Cục và các Chi cục Thống kê cấp huyện. Hoạt động của Hội phần lớn tập trung cho việc thực hiện theo nhiệm vụ công tác của Ngành. Do tính chất hoạt động của các hội viên gần như trùng lắp với công việc thường xuyên của công chức Cục Thống kê, nên việc phát huy thế mạnh của một tổ chức nghề nghiệp trong việc phối hợp, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ thống kê chưa được rõ nét.

 

Tổ chức Hội thời kỳ đầu hầu như chỉ tập trung ở bộ phận thường trực, đặt tại phòng Thanh tra thống kê, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất hoạt động của Hội theo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Số lượng hội viên khi thành lập trên 70 người, gồm cán bộ công chức đương chức và một số cán bộ nghỉ hưu. Các chi hội theo Điều lệ Hội quy định là từ 10 hội viên trở lên, tuy nhiên do được phân bổ theo đơn vị trực thuộc Cục nên hầu hết không bảo đảm số lượng hội viên theo yêu cầu. Việc sinh hoạt và báo cáo của các Chi hội cũng chưa được giám sát và thực hiện thường xuyên. Do vậy, công tác Hội nhìn chung chỉ hoạt động tập trung ở cơ quan Cục, chưa được chú trọng nhiều vào hệ thống thống kê cơ sở, nhất là những người làm công tác thu thập thông tin thống kê ban đầu.

 

Hội nghị thành lập Chi hội Thống kê huyện Tân Biên, Chi hội cấp huyện trực thuộc Hội Thống kê đầu tiên được kiện toàn theo mô hình mới

 

 

Mục đích tôn chỉ hoạt động Hội, ở nhiệm kỳ đầu tiên, định hướng theo tiêu chí của Hội Thống kê Viêt Nam, chú trọng công tác phân tích chuyên đề và phát hành ấn phẩm thống kê. Tuy nhiên nguồn nhân lực chuyên trách Hội ở địa phương còn rất hạn chế cả về số lượng và chất lượng, không mạnh như trung ương trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thống kê, nhất là việc phân tích vĩ mô. Do vậy, các ấn phẩm thống kê do Hội chủ trì biên soạn và phát hành rất ít, một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở có đăng ký nhưng chưa thực hiện được.

 

Trong khoa học thống kê, việc phân tích dữ liệu thông tin đầu vào là khâu quan trọng và quyết định chất lượng thông tin thống kê. Đây là khâu quan trọng đối với hoạt động thống kê, nhất là thống kê địa phương. Tại Đại hội hội viên lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013-2018 vào tháng 12 năm 2013, Ban chấp hành hành Hội đã bầu ra Ban Thường vụ Hội gồm các đồng chí là Lãnh đạo Cục Thống kê đương chức. Trong phiên họp Thường vụ Hội đầu tiên, việc định hướng hoạt động được phân tích sâu sắc và chuẩn bị kỷ lưỡng cho Hội nghị Ban chấp hành ngay sau đó.  Ngày 11 tháng 7 năm 2014, Hội nghị Ban chấp hành hội Thống kê lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013-2018 được triệu tập với nhiều quyết định quan trọng, trong đó định hướng kiện toàn, phát triển hội viên tập trung cho việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng thống kê cơ sở và khâu thu thập thập thông tin ban đầu được xem là khâu đột phá quan trọng. Nghị quyết số 577/NQ-HTK ngày 11/7/2014 của Ban chấp hành Hội Thống kê được ban hành, bắt đầu cho một giai đoạn phát triển mới của Hội Thống kê “ tập trung cho mạng lưới thống kê cơ sở, nâng cao chất lượng thông tin thống kê ban đầu”.

 

Sau khi Nghị quyết Ban chấp hành Hội ra đời và được triển khai đến các tổ chức trực thuộc, đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên. Trong 6 tháng cuối năm 2014  và năm 2015, khâu kiện toàn các Chi hội và phát triển hội viên được Thường trực hội xem là nhiệm vụ trọng tâm và  triển khai đến tất cả các Chi hội thành viên trên toàn tỉnh. Ngày 16 tháng 1 năm 2015, Chi hội Thống kê huyện Tân Biên (kiện toàn theo mô hình mới) được thành lập theo đúng quy định Điều lệ Hội với 12 hội viên, trong đó 7 hội viên mới được kết nạp không phải là công chức thống kê mà được vận động từ những người làm thống kê cơ sở cấp xã và công tác viên thống kê ở ấp, khu phố trên địa bàn. Đặc biệt, ban cán sự Chi hội được củng cố, bổ sung 1 đồng chí cán bộ văn phòng thống kê xã làm Phó chi hội trưởng. Tại buổi ra mắt Chi hội được kiện toàn theo mô hình mới đầu tiên của Hội Thống kê, có sự tham gia của đại diện Liên hiệp hội, Ban thường vụ Hội và các Chi hội huyện lân cận. Từ sự mở đầu của Chi hội huyện Tân Biên, những tháng tiếp theo, hàng loạt các Chi hội Thống kê kiện toàn theo mô hình mới được thành lập ở các huyện khác với số lượng hội viên mới kết nạp ngày càng tăng, đặc biệt ở Chi hội Thống kê huyện Châu Thành được ra mắt ngày 19 tháng 10 năm 2015 với số hội viên mới được kết nạp lên đến 12 người chủ yếu vận động từ hệ thống thống kê cơ sở.

 

 

Các đại biểu tham dự Đại hội hội viên Hội Thống kê lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013-2018

 

 

 

Không những các Chi hội huyện, thành phố được kiện toàn mà các tổ chức Hội trực thuộc ở cơ quan Cục cũng có nhiều thay đổi. Từ mô hình mỗi phòng là 1 tổ chức Chi hội riêng biệt, chuyển sang tập trung tất cả hội viên cơ quan Cục thành 2 Chi hội Thống kê với 2 nhiệm vụ chính: 1 Chi hội tập trung cho khâu thu thập thông tin ban đầu và xử lý thông tin thống kê (Chi hội Thống kê Công thương) và 1 Chi hội tập trung cho nghiệp vụ phân tích thống kê, viết chuyên đề, phát hành ấn phẩm (Chi hội Thống kê Tổng hợp), mỗi Chi hội đều bảo đảm trên 10 hội viên theo quy định của Điều lệ Hội. Ngay sau khi được kiện toàn, Chi hội Thống kê Tổng hợp đã sinh hoạt hội viên, thông qua kế hoạch biên soạn và phát hành ấn phẩm thống kê năm 2015 với dự kiến  sẽ hoàn tất khâu biên tập và xuất bản vào cuối năm 2015 ít nhất 4 ấn phẩm phân tích thống kê chuyên đề do các hội viên Chi hội thực hiện.

 

Bên cạnh việc kiện toàn các tổ chức trực thuộc và phát triển hội viên, Hội Thống kê tỉnh còn quan tâm đến việc củng cố cơ chế hoạt động của Hội, định hướng tổ chức nghề nghiệp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thống kê cho các hội viên,  tránh trùng lắp với hoạt động thống kê nhà nước của công chức Cục Thống kê. Hội nghị Ban chấp hành Hội Thống kê lần thứ 4 nhiệm kỳ 2013-2018 tổ chức ngày 3 tháng 9 năm 2015, đã thông qua Bản thỏa thuận cơ chế quản lý và phối hợp của Cục Thống kê đối với Hội Thống kê tỉnh Tây Ninh, quy định rõ các nguyên tắc phối hợp và hoạt động của từng cơ quan với những nhiệm vụ, chức năng rõ ràng nhằm hoạt động hiệu quả và không trùng lắp.

 

Chủ tịch Hội Thống kê phát thẻ cho các hội viên mới kết nạp, vận động từ nguồn thống kê cơ sở, cán bộ văn phòng thống kê xã và cộng tác viên điều tra thống kê

 

 

Với sự hoạt động tích cực của các hội viên, sự chỉ đạo của Thường trực Hội theo Nghị quyết Ban chấp hành Hội Thống kê, đến tháng 11 năm 2015 đã có 8 Chi hội Thống kê đã được kiện toàn theo mô hình mới, trong đó có 6 Chi hội cấp huyện, dự kiến đến cuối năm 2015 tất cả 100% các Chi hội trực thuộc sẽ được kiện toàn. Hội viên hội Thống kê cũng được phát triển mạnh mẽ với số lượng đến nay đã đạt 153 hội viên tăng gấp đôi so với thời kỳ đầu thành lập. Định hướng hoạt động Hội dần đi vào nhiệm vụ trọng tâm là phổ biến, nâng cao kiến thực nghiệp vụ thống kê cho hội viên, góp phần tích cực tăng cường năng lực thống kê cơ sở, đặc biệt là khâu thu thập thông tin ban đầu, cùng với Cục Thống kê tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ Ngành, đáp ứng tốt công tác quản lý điều hành của lãnh đạo địa phương và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của xã hội./.

  

 

Nguyễn Đình Bửu Quang
(Chủ tịch Hội Thống kê)

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay789
  • Tháng hiện tại12,303
  • Tổng lượt truy cập674,167
ChiSoThongKe
xúc tiến đầu tư
công khai minh bạch
góp ý văn bản dự thảo
cải cách hành chính
đạo đức HCM
hỏi đáp
thư điện tử
kế hoạch
lịch làm việc

Liên kết website

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây