Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Thứ năm - 02/06/2022 22:00 847 0

Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

   I. VỊ TRÍ, CHÍ TIỂU VÀ YÊU CẦU CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

   Số lượng 16 chỉ tiêu: gồm 8 vị trí tại Cơ quan Cục (6 vị trí Thống kê viên, 1 vị trí Kế toán viên và 1 vị trí  Chuyên viên Văn thư-Lưu trữ) và 8 vị trí (Thống kê viên) tại các Chi cục Thống kê Thành phố Tây Ninh (1), Thị xã Hòa Thành (1), Thị xã Trảng Bàng (1); các huyện: Tân Biên (1),Tân Châu (1), Dương Minh Châu (1) và Khu vực Gò Dầu-Bến Cầu (2);

   II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYẾN CÔNG CHỨC

   1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê:

   (1) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

   (2) Đủ 18 tuổi trở lên;

   (3) Có Phiếu đăng ký dự tuyển công chức; có lý lịch rõ ràng;

   (4) Có văn băng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng (quy định tại Phụ lục 4 của Kế hoạch này);

   (5) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

   (6) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

   2. Người không được đăng ký dự tuyến

Người có một trong những tình trạng sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê:

   a) Không cư trú tại Việt Nam;

   b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp  dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

   3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:

   - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Ảnh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quá điểm Vòng 2;

   - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yêu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

   - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyến thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm Vòng 2.

   III. TUYẾN DỤNG THÔNG QUA THI TUYỂN

   1. Đối tượng thi tuyển: tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 phải thi tuyên, trừ trường hợp đăng ký dự tuyên vào 7 vị trí có chỉ tiêu xét tuyên tại Phụ lục 3.

   2. Nội dung, hình thức: thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 Vòng thi như sau:

   2.1. Vòng 1: gồm 2 Phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính, nội dung cụ thể như sau:

   - Phần 1. Kiến thức chung: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiên thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

   - Phần 2. Ngoại ngữ: 30 câu hỏi Tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyên. Thời gian thi 30 phút.

   - Miễn phần thi Ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

    + Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh ở trình độ đào tạo bằng hoặc cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

    + Có bằng tốt nghiệp ở trình độ đào tạo bằng hoặc cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (bằng tiếng Anh) và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

    + Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

   - Cách tính điểm: Kết quả thi Vòng I được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phân thị, nêu trả lời đúng từ 50% sô câu hỏi trở lên cho từng phân thi thì người dự tuyên được thi tiếp Vòng 2.

   - Kết quả thi được thông báo cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thị trên máy tính và không thực hiện phúc khảo.

   2.2. Vòng 2: Thị môn nghiệp vụ chuyên ngành

   Đối với các vị trí tại Cục Thông kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   - Hình thức thi: Thi viết.

   - Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyên dụng; kiên thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyên công chức theo yêu câu của vị trí việc làm cân tuyên dụng;

   - Thời gian thi: 180 phút (không kế thời gian chép đề);

   - Thang điểm: 100 điểm.

   3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức năm 2022

   3.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

   b) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 cộng với. điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 Phần II (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thi tuyển theo vị trí của từng đơn vị ở Trung ương; từng Phòng/Chi cục Thống kê thuộc từng Cục Thống kê mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển.

   3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 Phần II (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyên; nêu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thâm quyên tuyên dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

   3.3. Người không trúng tuyển. trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

   IV. ĐĂNG KÝ THI TUYẾN CÔNG CHỨC

   1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh bao gồm:

   (1) Danh mục Hồ sơ theo Mẫu;

   Người đăng ký dự tuyển sắp xếp hồ sơ theo đúng thứ tự như trong Danh mục.

   (2) Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu (có dán ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây);

   Người dự tuyển phải kê khai đây đủ, rõ ràng, chính xác các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu; có thể viết tay hoặc đánh máy, phải ký tên trên từng trang của Phiếu;

   (3) Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (chưa yêu cầu nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh, Tin học) và Phiếu điểm kết quả học tập theo yêu cầu vị trí tuyển dụng được cơ quan có thâm quyền chứng thực;

   - Đối với thí sinh mới tốt nghiệp, nếu chưa có bằng cho phép sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo trong thời gian chờ cấp bằng chính thức.

   - Nếu văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Bộ Giáo dục và Đảo tạo công nhận theo quy định tại Thông tư sô 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, thầm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

   4) Bốn (04) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc, hai (02) ảnh mẫu cỡ 4x6 em mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây.

   (5) Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp bản sao các giấy tờ liên quan được cơ quan có thâm quyên chứng thực.

   (6) Thí sinh thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ phải nộp bản sao các giấy tờ liên quan được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

   (7) Trường hợp người đăng ký dự tuyển không kê khai chứng chỉ ngoại ngữ,tin học trong Phiếu đăng ký dự tuyển nhưng có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì phải ghi rõ tại Phần III trong Phiếu đăng ký dự tuyển và phải nộp các giây tờ hợp pháp liên quan làm căn cứ xác định (nêu không nộp coi như

không có chứng chỉ).

   - Hồ sơ đăng ký dự tuyển của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24x32 cm.Ghi rõ trên túi hồ sơ các thông tin: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; vị trí đăng ký dự tuyển; số điện thoại, địa chỉ liên lạc; các loại giây tờ, văn bằng nộp. Không trả lại hồ sơ đổi với các hỗ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh không trúng tuyển.

   -Trong kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyên vào một vị trí tuyên dụng tại một dơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, do đó chỉ lập và nộp 01 bộ hỗ sơ theo quy định nêu trên, nếu vi phạm sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi, hủy kết quả tuyển dụng.

   - Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp những thông tin khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển và những giấy tờ trong hô sơ dự tuyển. Nếu người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định sẽ bị hủy. kết quả trũng tuyển, bị xử lý theo quy định và không tiếp nhận Phiêu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyến dụng tiếp theo.

   - Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp chuyên môn, Phiếu điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng đề kiêm tra đối chiếu; đồng thời nộp bản sao bằng tốt nghiệp, Phiếu điểm kết quả học tập, chứng chỉ theo yêu câu của vị trí tuyển dụng, đối tượng ưu tiên (nếu có) để hoàn thiện hồ SƠ tuyển dụng (riêng trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

    2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

   - Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 8h ngày 31/5/2022 đến 17h ngày 29/6/2022 tại phòng Tổ chức-Hành chính Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, số 228 đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh,  điện thoại (0276) 3922104-3822324; mọi thông tin cụ thể về hồ sơ ứng tuyển và thông tin liên quan, thí sinh truy cập vào Website: http://www.gso.gov.vn; hoặc: http://cucthongke.tayninh.gov.vn. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

   - Cách thức nộp: Người đăng ký trực tiếp đến nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyến tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

   - Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định, có Giấy biên nhận hồ sơ.

   3. Lệ phí dự tuyển: theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyên dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (dự kiến 300.000 đồng/thí sinh). Thí sinh nộp lệ phí cho Hội đồng tuyển dụng công chức ngay sau lễ khai mạc.

   V. DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

   1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2022 sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ: http://www.gso.gov.vn.

   2. Thời gian và địa điểm thi tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn đồng thời gửi Giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyển theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký (dự kiến tháng 7-8/2022, chia 2 Cụm thi: phía Bắc và phía Nam).

   3. Kết quả điểm thi tuyển và kết quả trúng tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn đồng thời gửi cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

   VI. THÔNG TIN KHÁC

   1. Tài liệu tham khảo phục vụ cho việc ôn tập, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

   2. Thí sinh thường xuyên truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn để cập nhật thông tin về kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022.

Phiếu đăng ký dự tuyển

Phụ Lục 4

Danh mục hồ sơ dự tuyển

Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo

CỤC THỐNG KÊ TÂY NINH


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,519
  • Tháng hiện tại55,250
  • Tổng lượt truy cập829,047
ChiSoThongKe
xúc tiến đầu tư
công khai minh bạch
góp ý văn bản dự thảo
cải cách hành chính
đạo đức HCM
hỏi đáp
thư điện tử
kế hoạch
lịch làm việc

Liên kết website

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây