Phương Pháp Thống Kê - Quy trình báo cáo thống kê
 
Quy trình thực hiện báo cáo thống kê là Văn bản do Cục trưởng ban hành Quy định mục đích, phạm vi, căn cứ và các bước tiến hành để thực hiện một báo cáo thống kê, bao gồm các loại: báo cáo thống kê định kỳ, báo cáo điều tra thống kê, báo cáo thanh tra thống kê, áp dụng phù hợp theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng TCVN: 9001:2008
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xãHệ thống chỉ tiêuTinHệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã/HoatDongAnh/solieuthongke20102011_58870.jpg
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thay thế Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 đồng thời UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh để các sở ban ngành của tỉnh thực hiện.
19/07/2018 9:00 SANoĐã ban hành
Thông báo áp dụng Chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho hàng tháng theo năm gốc 2010 thay thế năm gốc 2005 của  TCTKNội dung khác(None)Thông báo áp dụng Chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho hàng tháng theo năm gốc 2010 thay thế năm gốc 2005 của  TCTK /HoatDongAnh/_W/SXCN_jpg.jpg
Ngày 04 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê đã có bài viết "Thông báo áp dụng Chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho hàng tháng theo năm gốc 2010 thay thế năm gốc 2005", toàn văn  như sau:
05/01/2013 3:35 CHYesĐã ban hành
Phương án, Kế hoạch điều tra  thống kêPhương án điều tra thống kê(None)Phương án, Kế hoạch điều tra  thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Mỗi cuộc điều tra thống kê phải có Phương án điều tra thống kê; Phương án điều tra thống kê bao gồm các quy định và hướng dẫn về mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, đơn vị, nội dung, phương pháp điều tra, thời điểm, thời gian điều tra, cơ quan tiến hành điều tra và lực lượng thực hiện điều tra, tổng hợp, phân tích, công bố kết quả điều tra, kinh phí và các điều kiện vật chất khác bảo đảm thực hiện, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan ( trích Điều 13, Chương 3 Luật Thống kê).
Ở cấp địa phương, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ theo Phương án điều tra để xây dựng Kế hoạch điều tra cụ thể trước mỗi cuộc điều tra.
15/08/2012 11:05 SANoĐã ban hành
Quy trình thực hiện báo cáo thống kêQuy trình báo cáo thống kê(None)Quy trình thực hiện báo cáo thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quy trình thực hiện báo cáo thống kê là Văn bản do Cục trưởng ban hành Quy định mục đích, phạm vi, căn cứ và các bước tiến hành để thực hiện một báo cáo thống kê, bao gồm các loại: báo cáo thống kê  định kỳ, báo cáo điều tra thống kê, báo cáo thanh tra thống kê, áp dụng phù hợp theo  tiêu chuẩn  Hệ thống quản lý chất lượng TCVN: 9001:2008
01/08/2012 11:00 SANoĐã ban hành
Quyết định điều tra thống kêQuyết định điêu tra thống kê(None)Quyết định điều tra thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định điều tra thống kê là căn cứ pháp lý để tiến hành điều tra thống kê; Thẩm quyền ban hành Quyết định được quy định tại điều 12, Chương 3 Luật Thống kê, như sau:
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định các cuộc tổng điều tra thống kê.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định các cuộc điều tra thống kê ngoài các cuộc tổng điều tra quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định các cuộc điều tra thống kê theo yêu cầu quản lý của địa phương ngoài các cuộc điều tra quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
01/08/2012 11:00 SANoĐã ban hành
Chương trình điều tra thống kêChương trình điều tra thống kê(None)Chương trình điều tra thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chương trình điều tra thống kê quốc gia là danh mục là các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê được xây dựng theo quy định tại điều 11 Luật thống kê....
01/08/2012 10:55 SANoĐã ban hành
Phương pháp tính các chỉ tiêu thống kêCách tính các chỉ tiêu(None)Phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê /HoatDongAnh/_W/giai thich CTTK_jpg.jpg
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân  trong quá trình sử dụng, tính toán, so sánh, bảo đảm đúng ý nghĩa và  đồng bộ giữa các chỉ tiêu trong  hệ thống chỉ tiêu thống kê. Tổng Cục Thống kê ban hành kèm theo Bảng giải thích nội dung, phương pháp tính từng chỉ tiêu cụ thể.
31/07/2012 8:25 CHNoĐã ban hành
Hệ thống chỉ tiêu  thống kêHệ thống chỉ tiêu(None)Hệ thống chỉ tiêu  thống kê /HoatDongAnh/_W/solieuthongke20102011_58870_jpg.jpg
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.
31/07/2012 8:15 CHYesĐã ban hành