Ấn Phẩm Thống Kê - Đã xuất bản
 
Thực hiện Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Cục Thống kê thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 để phục vụ các đối tượng có nhu cầu sử dụng.
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2021.
 
Ấn phẩm số liệu Thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Tây Ninh, do Cục Thống kê biên soạn và phát hành, nhằm phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh năm so với năm 2020. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu, được phát hành và phổ biến đến các đối tượng sử dụng.
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2020
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2019.
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2018.
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2017.
 
Ấn phẩm số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Tây Ninh, do Cục Thống kê biên soạn và phát hành, nhằm phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm so với Kế hoạch năm 2018 và so với cùng kỳ. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu.
 
Ấn phẩm số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh Tây Ninh, do Cục Thống kê biên soạn và phát hành, nhằm phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất , mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm so với Kế hoạch năm và so với cùng kỳ. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu.
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2015.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch phố biến thông tin thống kê năm 2023Đã xuất bản; Sắp xuất bảnTinKhiêmLịch phố biến thông tin thống kê năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Cục Thống kê thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 để phục vụ các đối tượng có nhu cầu sử dụng.
19/12/2022 3:00 CHYesĐã ban hành
Niên giám Thống kê năm 2021Đã xuất bảnTinKhiêmNiên giám Thống kê năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2021.
09/08/2022 4:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu Thống kê một số chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021Đã xuất bảnTinKhiêmSố liệu Thống kê một số chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021/PublishingImages/2022-01/Trang 1-2_Key_26012022142440.jpg
Ấn phẩm số liệu Thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Tây Ninh, do Cục Thống kê biên soạn và phát hành, nhằm phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh năm so với năm 2020. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu, được phát hành và phổ biến đến các đối tượng sử dụng.
26/01/2022 9:00 SAYesĐã ban hành
Niên Giám Thống Kê Năm 2020Đã xuất bảnTinĐình HuyNiên Giám Thống Kê Năm 2020/PublishingImages/2021-08/Ruot NGTK Tay Ninh (Can)-001_Key_31082021121543.jpg
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2020
31/08/2021 12:00 CHYesĐã ban hành
Niên Giám Thống Kê Năm 2019Đã xuất bảnTinĐình HuyNiên Giám Thống Kê Năm 2019/PublishingImages/2020-07/Bia NGTK Tay Ninh 2019 (01)_Key_24072020154034.jpg
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2019.
27/07/2020 9:20 SANoĐã ban hành
Niên giám thống kê năm 2018Đã xuất bảnTinKhiêmNiên giám thống kê năm 2018/PublishingImages/2019-08/Bia 1_Key_15082019161326.jpg
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2018.
15/08/2019 5:00 CHYesĐã ban hành
Lịch phổ biến thông tin thông kê năm 2019Sắp xuất bảnTinLịch phổ biến thông tin thông kê năm 2019/HoatDongAnh/IMG_2140_2280x1710.jpg
Thực hiện Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Cục Thống kê thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 để phục vụ các đối tượng có nhu cầu sử dụng.
18/12/2018 5:00 CHYesĐã ban hành
Niên giám Thống kê năm 2017Đã xuất bảnTinKhiêmNiên giám Thống kê năm 2017/PublishingImages/2018-08/Bia NGTK Tay Ninh 2017_Key_30082018142743.jpg
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi các đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2017.
30/08/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2018Đã xuất bảnTinKhiêmSố liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2018/PublishingImages/2018-07/01_Key_18072018160049.jpg
Ấn phẩm số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Tây Ninh, do Cục Thống kê biên soạn và phát hành, nhằm phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm so với Kế hoạch năm 2018 và so với cùng kỳ. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu.
18/07/2018 4:00 CHYesĐã ban hành
Lịch công bố thông tin thống kê năm 2017Sắp xuất bảnTinLịch công bố thông tin thống kê năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Cục Thống kê thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 để phục vụ các đối tượng có nhu cầu sử dụng.
16/12/2016 5:00 CHNoĐã ban hành
Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng năm 2016Đã xuất bảnTinSố liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng năm 2016/PublishingImages/2016-08/To gap_ 6 Thang Dau Nam 2016_Key_10082016092226.jpg
Ấn phẩm số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh Tây Ninh, do Cục Thống kê biên soạn và phát hành, nhằm phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất , mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm so với Kế hoạch năm và so với cùng kỳ. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu.
10/08/2016 10:00 SAYesĐã ban hành
Niên giám Thống kê năm 2015Đã xuất bảnTinNiên giám Thống kê năm 2015/PublishingImages/2016-08/Bia_Nien giam thong ke Tay Ninh 2015_Key_10082016085501.jpg
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành và nghiên cứu của các cấp, các ngành cùng rộng rãi đối tượng dùng tin khác, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2015.
10/08/2016 9:00 SAYesĐã ban hành
Ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Thống kê Việt NamĐã xuất bảnTinẤn phẩm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam/HoatDongAnh/Tập tin đính kèm/ANPHAM2015/ANPHAMTK.jpg
Thực hiện Quy chế công bố thông tin kết quả các cuộc điều tra thống kê, và chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam.  Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã biên tập và phát hành một số  ấn phẩm về kết quả các cuộc điều tra thống kê do Cục Thống kê tỉnh triển khai thực hiện năm 2015.
01/06/2016 6:00 CHYesĐã ban hành
Niên giám Thống kê năm 2014Đã xuất bản(None)Niên giám Thống kê năm 2014 /HoatDongAnh/NG2012/_W/Bia NG 2014 Tay Ninh_jpg.jpg
Niên giám Thống kê năm 2014 là ấn phẩm do Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành, tập hợp các số liệu thống kê chính thức năm 2013 và sơ bộ năm 2014 về các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội chủ yếu của tỉnh, có so sánh chuỗi số liệu nhiều năm liên tục
07/08/2015 9:35 SAYesĐã ban hành
Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015Đã xuất bản(None)Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015 /HoatDongAnh/NG2012/_W/To gap Tay Ninh 6T2015_2mat_jpg.jpg
Tây Ninh, số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015 là ấn phẩm phát  hành của Cục Thống kê, phổ biến các số liệu Thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ đánh giá các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm so với Kế hoạch năm và so với cùng kỳ. Với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 11 x 20 cm trên bìa láng in 4 màu.
06/08/2015 10:10 SAYesĐã ban hành
Các ấn phẩm Thống kê phát hành Quý 1-2015Đã xuất bảnCác ấn phẩm Thống kê phát hành Quý 1-2015 /HoatDongAnh/Tập tin đính kèm/ANPHAM2015/_W/ANPHAMTK_jpg.jpg
Thực hiện Quy chế công bố thông tin kết quả các cuộc điều tra thống kê, Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã biên tập và phát hành các ấn phẩm về kết quả các cuộc điều tra thống kê do Ngành Thống kê tỉnh triển khai thực hiện năm 2014
25/03/2015 4:05 CHNoĐã ban hành
Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu năm 2014Đã xuất bản(None)Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu năm 2014 /HoatDongAnh/Tập tin đính kèm/togap/_W/To gap 2T 2014_jpg.jpg
Số liệu thống kê chủ yếu là ấn phẩm phát hành định kỳ hàng năm của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, phổ biến các số liệu thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ  đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh với hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 10x20 cm trên bìa láng in 4 màu.
03/03/2015 2:50 CHYesĐã ban hành
Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2014Đã xuất bảnTây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2014 /HoatDongAnh/NG2012/_W/To gap 6 thang 2014 Tay Ninh2_jpg.jpg
Số liệu thống kê chủ yếu là ấn phẩm của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành định kỳ 2 lần trong năm. Hình thức là tờ gấp 12 trang khổ 10x20 cm trên bìa láng in 4 màu. Phổ biến các số liệu thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ hoặc ước tính, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng và cả năm
25/08/2014 9:15 SAYesĐã ban hành
Niên giám thống kê năm 2013Đã xuất bảnNiên giám thống kê năm 2013 /HoatDongAnh/_W/Bia NG 2013 Tay Ninh-mau 1_jpg.jpg
Niên giám Thống kê năm 2013 là ấn phẩm do Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh  biên soạn và phát hành, tập hợp các số liệu thống kê chính thức năm 2012 và sơ bộ năm 2013  về các lĩnh vực KTXH chủ yếu của tỉnh, có so sánh chuổi số liệu nhiều năm liên tục
22/08/2014 4:20 CHYesĐã ban hành
Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Tây NinhĐã xuất bảnBài viếtKết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Tây Ninh /HoatDongAnh/_W/AnphamTDTCSKT_jpg.jpg
Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 được tổ chức thực hiện  ở tất cả các địa phương trên cả nước vào thời điểm 1/4/2012 và 1/7/2012 theo Quyết định số  1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2011của Thủ tướng chính phủ.  Đến tháng 12/2013, Tổng cục Thống kê đã chính thức công bố kết quả cuộc Tổng điều tra và chuyển toàn bộ kết quả của từng địa phương về các Cục Thống kê tỉnh, thành phố.
09/05/2014 4:45 CHYesĐã ban hành
Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu năm 2013(None)Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu năm 2013 /HoatDongAnh/_W/To Gap Tay Ninh Mat A_1138x1047_jpg.jpg
Số liệu thống kê chủ yếu  là ấn phẩm của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành định kỳ 2 lần trong  năm. Hình thức là tờ gấp 12  trang khổ 10x20 cm trên bìa láng in 4 màu. Phổ biến các số liệu thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ hoặc ước tính, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội  của tỉnh 6 tháng và cả năm
07/03/2014 8:45 SAYesĐã ban hành
Niên giám Thống kê năm 2012(None)Niên giám Thống kê năm 2012 /HoatDongAnh/_W/Bia NG 2012 Tay Ninh(goc)_1827x1245_jpg.jpg
Niên giám Thống kê là ấn phẩm chính của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, được biên soạn và phát hành hàng năm.  Ấn phẩm tập hợp các số liệu thống kê sơ bộ về các lĩnh vực KTXH chủ yếu của tỉnh năm trước năm phát hành, cập nhật số liệu chính thức của năm trước đó và so sánh chuổi số liệu nhiều năm liên tục.
01/08/2013 10:20 SAYesĐã ban hành
Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 tỉnh Tây Ninh.(None)Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 tỉnh Tây Ninh. /HoatDongAnh/_W/tayninh1072_182x137_jpg.jpg
20/05/2013 4:10 CHYesĐã ban hành
Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu năm 2012(None)Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu năm 2012 /HoatDongAnh/_W/Copy of To gap 2012 Tay Ninh_jpg.jpg
Số liệu thống kê chủ yếu  là ấn phẩm của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành định kỳ 2 lần trong  năm. Hình thức là tờ gấp 12  trang khổ 10x20 cm trên bìa láng in 4 màu. Phổ biến các số liệu thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ hoặc ước tính, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội  của tỉnh 6 tháng và cả năm
30/01/2013 10:25 SAYesĐã ban hành
Thực trạng doanh nghiệp Tây Ninh qua kết quả điều tra doanh nghiệp 5 năm (2006-2010)(None)Thực trạng doanh nghiệp Tây Ninh qua kết quả điều tra doanh nghiệp 5 năm (2006-2010) /HoatDongAnh/_W/bia thuc trang doanh ngiep tay ninh_jpg.jpg
28/12/2012 8:20 SAYesĐã ban hành
Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng năm 2012(None)Tây Ninh, số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng năm 2012 /HoatDongAnh/_W/hinh to gap(2)_png.jpg
Số liệu thống kê chủ yếu  là ấn phẩm của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh biên soạn và phát hành định kỳ 2 lần trong  năm. Hình thức nhỏ gọn, thường là dạng tờ gấp từ 10-20 trang khổ 10x20 cm trên bìa láng. Phổ biến các số liệu thống kê mới nhất, mang tính sơ bộ hoặc ước tính, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội  của tỉnh 6 tháng và cả năm
23/08/2012 9:55 SAYesĐã ban hành
Niên giám Thống kê năm 2011(None)Niên giám Thống kê năm 2011 /HoatDongAnh/_W/Bia NG 2011 Tay Ninh_jpg.jpg
Niên giám Thống kê là ấn phẩm chính của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, được biên soạn và phát hành vào tháng 6 hàng năm. Ấn phẩm tập hợp các số liệu thống kê KTXH chủ yếu của tỉnh năm trước năm phát hành, có  so sánh chuổi số liệu nhiều năm liên tục.
12/08/2012 7:45 CHYesĐã ban hành