Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 14/11/2012, 16:05
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo thi tuyển công chức, viên chức năm 2012
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/11/2012
Thông báo thi tuyển công chức, viên chức năm 2012

TỔNG CỤC THỐNG KÊ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CỤC THỐNG KÊ TÂY NINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
    Số: 659/TB-CTK                                          Tây Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức, viên chức Cục Thống kê năm 2012
                     
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 và chí đạo của  Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Tây Ninh  thông báo tuyển dụng công chức, viên chức như sau:
I. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, viên chức
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức: 
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 
b) Đủ 18 tuổi trở lên; 
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức: 
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
II. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng 
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;  
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi
tuyển hoặc kết quả xét tuyển theo quy định. 
III. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển
1. Số lượng công chức, viên chức cần tuyển
Số lượng công chức, viên chức cần tuyển: 17 chỉ tiêu, chia theo vị trí công tác ngạch tuyển dụng như sau:
 

 

STT
Vị trí công tác
Bằng cấp tối thiểu
Chỉ tiêu
1
Thống kê
Đại học
13
Cao đẳng
1
2
Tin học
Đại học
1
Trung cấp
1
3
Văn thư - Lưu trữ
Cao đẳng
1
 
2. Điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên ngành tốt nghiệp
- Vị trí công tác thống kê: tốt nghiệp các chuyên ngành thống kê, toán kinh tế, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế khác. 
- Vị trí công tác tin học: tốt nghiệp chuyên ngành tin học kinh tế, công nghệ thông tin, toán tin.
- Vị trí công tác văn thư - lưu trữ: tốt nghiệp chuyên ngành hành chính văn thư, lưu trữ học, văn thư - lưu trữ, quản trị văn phòng.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn về chứng chỉ
1. Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên và tin học văn phòng trình độ B trở lên đối với vị trí yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
2. Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trở lên và tin học văn phòng trình độ A trở lên đối với vị trí yêu cầu tốt nghiệp trung cấp.
IV. Hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi của thí sinh gồm có:
(1) Đơn đăng ký dự tuyển hoặc xét tuyển (nếu có) (theo mẫu gửi kèm); 
(2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(3) Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);
(4) Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của ngạch dự thi, gồm có:
- 01 bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng, đại học trở lên phù hợp với ví trí cần tuyển. Đối với thí sinh mới tốt nghiệp, nếu chưa có bằng có thể sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp của Trường chờ cấp bằng chính thức song trong trường hợp được tuyển dụng phải nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng, đại học trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển cho cơ quan nơi nhận hồ sơ dự tuyển;
- Phiếu điểm kết quả học tập;
- Chứng chỉ ngoại ngữ; 
- Chứng chỉ tin học văn phòng.
(Khi được tuyển dụng người được tuyển dụng phải xuất trình bản chính để cơ quan tuyển dụng kiểm tra).
(5) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(6) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được
cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
(7) 03 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc, 02 ảnh mầu cỡ 4x6 mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây.
2. Hồ sơ dự thi của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 21 x 32. Ghi rõ họ, tên  năm sinh, số điện thoại và địa chỉ liên lạc trên túi hồ sơ (không trả lại hồ sơ nếu thí sinh không trúng tuyển). 
V. Môn thi, hình thức, thời gian, nội dung thi và điều kiện miễn thi
1. Qui định về cách gọi loại công chức, viên chức 
- Thí sinh dự thi vào các khối ngạch có yêu cầu về trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên được gọi tắt là công chức, viên chức loại C.
- Thí sinh dự thi vào các khối ngạch có yêu cầu về trình độ trung cấp được gọi tắt là công chức, viên chức loại D.
2. Môn thi
Các thí sinh đều phải trải qua 4 môn thi sau:
a) Môn kiến thức chung: 
- Nội dung: kiến thức về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; pháp luật của Nhà nước về ngành Thống kê.
- Hình thức:     thi viết.
- Thời gian:    180 phút đối với công chức, viên chức loại C, 120 phút đối với công chức, viên chức loại D
- Điểm tối đa: 100 điểm, tính hệ số 1.
b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Nội dung:    kiến thức chuyên ngành liên quan đến khối dự thi.
- Hình thức:   thi viết và thi trắc nghiệm.
* Thi viết:
+ Thời gian:   180 phút đối với công chức, viên chức loại C 120 phút đối với công chức, viên chức loại D
+ Điểm tối đa:   100 điểm, tính hệ số 2.
* Thi trắc nghiệm: 
+ Thời gian:   45 phút đối vơi công chức, viên chức loại C, 30 phút đối với công chức, viên chức loại D
+ Điểm tối đa:   100 điểm, tính hệ số 1.
c) Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): 
- Nội dung: tiếng Anh trình độ B đối với thí sinh có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; tiếng Anh trình độ A đối với thí sinh có trình độ trung cấp.
- Hình thức:   thi viết.
- Thời gian:    90 phút đối với công chức, viên chức loại C, 60 phút đối với công chức, viên chức loại D
- Điểm tối đa:   100 điểm (không tính vào tổng điểm thi), môn điều kiện.
d) Môn tin học văn phòng: 
- Nội dung: Kiến thức về sử dụng các ứng dụng Word và Excel của bộ phần mềm Microsoft Office.
- Hình thức:   thi trắc nghiệm.
- Thời gian: 45 phút đối với công chức, viên chức loại C, 30 phút đối với công chức, viên chức loại D
- Điểm tối đa: 100 điểm (không tính vào tổng điểm thi), môn điều kiện.
3. Điều kiện miễn thi môn tiếng Anh và môn tin học văn phòng:
Người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức như sau:
a) Miễn thi môn tiếng Anh trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là tiếng Anh nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về tiếng Anh;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin trở lên.
VI. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức
1. Thời gian và hình thức thông báo
- Thời gian: từ ngày 10/11/2012 đến ngày 30/11/2012
- Hình thức: đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Thống kê http://cucthongke.tayninh.gov.vn; đăng trên Báo Tây Ninh 2 số.
2. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: các buổi sáng từ ngày 03-07/12/2012 (8h30 -11h00);
- Hình thức: thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ (Hội đồng không chấp nhận trường hợp nộp hộ hồ sơ);
3. Địa điểm nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ, lệ phí thi tại Cục Thống kê Tây Ninh, địa chỉ: số 228, Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
VII. Thời gian, địa điểm ôn thi và thi
1. Thời gian ôn thi và thi
Thời gian ôn thi và thi sẽ được Tổng cục Thống kê thông báo trên trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê (địa chỉ: http://www.gso.gov.vn) hoặc trên trang Thông tin điện tử của Cục Thống kê Tây Ninh (địa chỉ: http://cucthongke.tayninh.gov.vn); đồng thời gửi thông báo đến từng thí sinh dự tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trên phong bì do thí sinh nộp cùng hồ sơ dự tuyển.
2. Địa điểm thi
Tại Trường Trung cấp Thống kê (Khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).
Địa điểm cụ thể sẽ thông báo chính thức đồng thời với thông báo về thời gian ôn thi và thi.
 
VIII. Các quy định khác
1. Lệ phí dự thi
Thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp phí dự tuyển công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước là 200.000 đồng/thí sinh (hai trăm nghìn đồng). Các trường hợp đã đăng ký mà không tham gia dự thi không được hoàn trả khoản lệ phí dự thi này.
2. Tài liệu tham khảo ôn thi
a) Tài liệu tham khảo ôn thi môn kiến thức chung, chuyên ngành thống kê, chuyên ngành tin học, luật, văn thư được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn.
Riêng môn chuyên ngành thống kê ngoài phần chuyên ngành thống kê được đăng trên, thí sinh cần tham khảo thêm các loại tài liệu sau: (i) Giáo trình lý thuyết thống kê của PGS. TS. Trần Ngọc Phác và TS. Trần Thị Kim Thu, Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đồng tác giả biên soạn, NXB Thống kê phát hành, Hà Nội 2006; (ii) Giáo trình thống kê kinh tế của TS. Bùi Đức Triệu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ biên; NXB Đại học kinh tế quốc dân phát hành, 2010.
b) Tài liệu tham khảo ôn thi môn tiếng Anh: thí sinh cần tham khảo cuốn test trình độ A, B của tác giả Xuân Thành, Xuân Bá (Nhà Xuất bản Hà Nội, Nhà Xuất bản Hồng Đức).
3. Địa chỉ liên lạc để tìm hiểu thêm thông tin về đợt thi tuyển
- Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê;
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội;
Điện thoại: 04 38463504, 04 37343791.
- Phòng Tổ chức, Cục Thống kê Tây Ninh
Điện thoại: 066 3824554
 
                                                                             CỤC TRƯỞNG
                                                                                  (đã ký)
 
 

                                                                                           Hồ Thị Hồng

Lượt người xem:  Views:   517
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Loại bài viết

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết