Chỉ Số Thống Kê
 
​Biến độ giá tiêu dùng tháng 10 năm 2017Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2017
 
​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2017Biến động giá tiêu dùng tháng 9 năm 2017
 
​Biến động giá tiêu dùng tháng 8 năm 2017Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2017
 
​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2017Biến động giá tiêu dùng tháng 7 năm 2017
 
​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2017Biến động giá tiêu dùng tháng 6 năm 2017
 
​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2017Biến động giá tiêu dùng tháng 5 năm 2017
 
​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2017Biến động giá tiêu dùng tháng 4 năm 2017
 
​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 năm 2017Biến động giá tiêu dùng tháng 3 năm 2017
 
​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 năm 2017Biến động giá tiêu dùng tháng 2 năm 2017
 
​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2017Biến động giá tiêu dùng tháng 1 năm 2017
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Biến động giá tiêu dùng tháng 10 năm 2017Chỉ số thống kêTinKhiêmBiến động giá tiêu dùng tháng 10 năm 2017/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
31/10/2017 8:00 SAYesĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 9 năm 2017Chỉ số thống kêTinKhiêmBiến động giá tiêu dùng tháng 9 năm 2017/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
29/09/2017 2:00 CHYesĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 8 năm 2017Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 8 năm 2017/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
31/08/2017 10:00 SANoĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 7 năm 2017Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 7 năm 2017/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
31/07/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 6 năm 2017Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 6 năm 2017/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
30/06/2017 9:00 SANoĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 5 năm 2017Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 5 năm 2017/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
30/05/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 4 năm 2017Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 4 năm 2017/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
28/04/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 3 năm 2017Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 3 năm 2017/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
29/03/2017 5:00 CHNoĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 2 năm 2017Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 2 năm 2017/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
29/03/2017 4:00 CHNoĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 01 năm 2017Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 01 năm 2017/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
14/02/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 12 năm 2016Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 12 năm 2016/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
29/12/2016 3:00 CHNoĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 11 năm 2016Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 11 năm 2016/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
29/11/2016 10:00 SANoĐã ban hành
Biến động giá tiêu dùng tháng 10 năm 2016Chỉ số thống kêTinBiến động giá tiêu dùng tháng 10 năm 2016/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
01/11/2016 9:00 SANoĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 7 năm 2016Chỉ số thống kêTinChỉ số thống kê tháng 7 năm 2016/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
29/07/2016 5:00 CHNoĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 6 năm 2016Chỉ số thống kêTinChỉ số thống kê tháng 6 năm 2016/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
28/06/2016 4:00 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 5 năm 2016Chỉ số thống kêTinChỉ số thống kê tháng 5 năm 2016/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
07/06/2016 3:00 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 4 năm 2016Chỉ số thống kêTinChỉ số thống kê tháng 4 năm 2016/HoatDongAnh/index_logo_web.gif
04/05/2016 3:00 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 3 năm 2016Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 3 năm 2016 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
01/04/2016 3:10 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 02 năm 2016Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 02 năm 2016 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
29/02/2016 8:05 SAYesĐã ban hành
chỉ số thống kê tháng 01 năm 2016Chỉ số thống kê(None)chỉ số thống kê tháng 01 năm 2016 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
02/02/2016 2:55 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 12 năm 2015Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 12 năm 2015 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
29/12/2015 3:15 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 11 năm 2015Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 11 năm 2015 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
01/12/2015 2:20 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 10 năm 2015Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 10 năm 2015 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
29/10/2015 2:50 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 9 năm 2015Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 9 năm 2015 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
29/09/2015 9:20 SAYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 8 năm 2015Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 8 năm 2015 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
31/08/2015 4:30 CHYesĐã ban hành
chỉ số thống kê tháng 7 năm 2015Chỉ số thống kê(None)chỉ số thống kê tháng 7 năm 2015 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
30/07/2015 10:30 SAYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 6 năm 2015Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 6 năm 2015 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
01/06/2015 2:11 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 5 năm 2015Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 5 năm 2015 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
01/06/2015 2:10 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 4 năm 2015Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 4 năm 2015 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
25/04/2015 3:10 CHYesĐã ban hành
Chỉ số thống kê tháng 3 năm 2015Chỉ số thống kê(None)Chỉ số thống kê tháng 3 năm 2015 /HoatDongAnh/_W/index_logo_web_gif.jpg
02/04/2015 9:30 SAYesĐã ban hành
1 - 30Next