Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hệ thống biểu mẫu thu thập thông tin các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cấp tỉnh áp dụng cho các Sở Ngành.Cơ quan nhà nươc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể ...cấp tỉnhTinKhiêmHệ thống biểu mẫu thu thập thông tin các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cấp tỉnh áp dụng cho các Sở Ngành. /HoatDongAnh/_W/CDBC_jpg.jpg
Thủ tướng Chính phủ  đã ban hành Quyết định 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016  Hệ thống  các chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; UBND tỉnh ban hành quyết định 2480/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 ban hành hệ thống biểu mẫu thu thập thông tin hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh và phân công các Sở ngành thu thập theo các biểu mẫu kèm theo.
03/07/2019 9:10 SAYesĐã ban hành
Biểu mẫu phiếu điều tra kinh tế năm 2017 Cơ quan nhà nươc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể ...cấp tỉnhTinBiểu mẫu phiếu điều tra kinh tế năm 2017 /HoatDongAnh/CDBC.jpg
Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp: bao gồm các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp..
25/04/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Kế hoạch công tác năm 2016 Tổng cục Thống kê giao cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW.Cơ quan nhà nươc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể ...cấp tỉnh(None)Kế hoạch công tác năm 2016 Tổng cục Thống kê giao cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW. /HoatDongAnh/_W/CDBC_jpg.jpg
Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 934/QĐ-TCTK về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2016 đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
16/09/2015 2:05 CHNoĐã ban hành
Hệ thống biểu mẫu chế độ  báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xãCơ quan nhà nươc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể ...cấp tỉnh(None)Hệ thống biểu mẫu chế độ  báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã /HoatDongAnh/_W/CDBC_jpg.jpg
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã xây dựng và ban hành Hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập các chỉ tiêu thống kê cấp  huyện, cấp xã được ban hành theo Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;  bao gồm 53 biểu mẫu báo cáo cho cấp huyện và 23 biểu mẫu báo cáo cho  cấp xã, quy định  đơn vị chịu trách nhiệm thu thập thông tin, thực hiện báo cáo và thời gian báo cáo cụ thể. Trang TTĐT Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đăng toàn bộ hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn thực hiện, để các đơn vị tiện tra cứu, tham khảo triển khai thực hiện.
15/05/2014 4:55 CHYesĐã ban hành