Chế Độ Báo Cáo Thống Kê
 
Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp: bao gồm các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp..
 
Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 934/QĐ-TCTK về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2016 đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã xây dựng và ban hành Hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã được ban hành theo Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; bao gồm 53 biểu mẫu báo cáo cho cấp huyện và 23 biểu mẫu báo cáo cho cấp xã, quy định đơn vị chịu trách nhiệm thu thập thông tin, thực hiện báo cáo và thời gian báo cáo cụ thể. Trang TTĐT Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đăng toàn bộ hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn thực hiện, để các đơn vị tiện tra cứu, tham khảo triển khai thực hiện.
 
Tổng cục Thống kê đã biên soạn và ban hành hệ thống Biểu mẫu thu thập thông tin các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cấp tỉnh áp dụng cho các Sở ban ngành, gồm 146 Biểu số liệu có ghi rõ thời gian gửi báo cáo đến Cục Thống kê tỉnh, thành phố và phần Giải thích nội dung, ý nghĩa các chỉ tiêu. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Tập huấn cho Cán bộ nghiệp vụ thống kê các Sở Ngành trong 2 ngày 5 và 6/4/2013. Trang TTĐT Cục Thống kê đăng toàn bộ tài liệu này giúp các đơn vị thuận lợi trong việc tra cứu để triển khai thực hiện:
 
Chế độ báo cáo thống kê đỊnh kỳ lao động thu nhập áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trỊ, tổ chức chính trỊ - xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc thành phần kinh tế nhà nước do trung ương và các tỈnh, thành phố quản lý. Ban hành theo Quyết định số 145/2003/QĐ - BKH ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Biểu mẫu phiếu điều tra kinh tế năm 2017 Cơ quan nhà nươc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể ...cấp tỉnhTinBiểu mẫu phiếu điều tra kinh tế năm 2017 /HoatDongAnh/CDBC.jpg
Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp: bao gồm các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp..
25/04/2017 3:00 CHNoĐã ban hành
Kế hoạch công tác năm 2016 Tổng cục Thống kê giao cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW.Cơ quan nhà nươc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể ...cấp tỉnh(None)Kế hoạch công tác năm 2016 Tổng cục Thống kê giao cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW. /HoatDongAnh/_W/CDBC_jpg.jpg
Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 934/QĐ-TCTK về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2016 đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
16/09/2015 2:05 CHNoĐã ban hành
Hệ thống biểu mẫu chế độ  báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xãCơ quan nhà nươc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể ...cấp tỉnh(None)Hệ thống biểu mẫu chế độ  báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã /HoatDongAnh/_W/CDBC_jpg.jpg
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã xây dựng và ban hành Hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập các chỉ tiêu thống kê cấp  huyện, cấp xã được ban hành theo Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;  bao gồm 53 biểu mẫu báo cáo cho cấp huyện và 23 biểu mẫu báo cáo cho  cấp xã, quy định  đơn vị chịu trách nhiệm thu thập thông tin, thực hiện báo cáo và thời gian báo cáo cụ thể. Trang TTĐT Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đăng toàn bộ hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn thực hiện, để các đơn vị tiện tra cứu, tham khảo triển khai thực hiện.
15/05/2014 4:55 CHYesĐã ban hành
Hệ thống biểu mẫu thu thập thông tin các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cấp tỉnh áp dung cho các Sở Ngành.Cơ quan nhà nươc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể ...cấp tỉnh(None)Hệ thống biểu mẫu thu thập thông tin các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cấp tỉnh áp dung cho các Sở Ngành. /HoatDongAnh/_W/CDBC_jpg.jpg
Tổng cục Thống kê đã biên soạn và ban hành hệ thống Biểu mẫu thu thập thông tin các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cấp tỉnh áp dụng cho các Sở ban ngành, gồm 146 Biểu số liệu có ghi rõ  thời gian gửi báo cáo đến Cục Thống kê tỉnh, thành phố và phần Giải thích nội dung, ý nghĩa các chỉ tiêu. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Tập huấn cho Cán bộ nghiệp vụ thống kê các Sở Ngành trong 2 ngày 5 và 6/4/2013.  Trang TTĐT Cục Thống kê  đăng toàn bộ tài liệu này giúp các đơn vị thuận lợi trong  việc tra cứu để triển khai thực hiện:
14/08/2013 8:00 SAYesĐã ban hành
Báo cáo thống kê định kỳ lao động thu nhập áp dụng cho các Cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.Cơ quan nhà nươc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể ...cấp tỉnh(None)Báo cáo thống kê định kỳ lao động thu nhập áp dụng cho các Cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. /HoatDongAnh/_W/CDBC_jpg.jpg
Chế độ báo cáo thống kê đỊnh kỳ lao động thu nhập áp dụng  đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị  sự nghiệp, tổ chức chính trỊ,  tổ chức chính trỊ - xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc thành phần kinh tế nhà nước do trung ương  và các tỈnh, thành phố quản lý. Ban hành theo Quyết định số 145/2003/QĐ - BKH  ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
01/08/2012 8:05 SANoĐã ban hành